Remissvar Region Skåne

Region Skåne planerar att upphandla Konsulttjänster inom områdena verksamhet/organisation/produktionsstyrning och produktionsuppföljning resp ekonomistyrning. Innan slutligt förfrågningsunderlag fastställs genomför man en s k extern remiss. 

Sveriges Managementkonsulter välkomnar detta förvarande och har lämnat in ett svar på remissen där vi lyfter fram ett antal olika aspekter som vi tyckr är viktiga att ta med när man upphandlar denna typ av tjänster.

Mer information om Region Skånes externa remissförfarande hittar du på:
http://www.skane.se/externremiss

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter