CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT

Certified Management Consultant (CMC) från International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) och Sveriges Managementkonsulter är en internationell certifiering av högsta kvalitet. 

En kvalitetsstämpel
Genom certifiering till Certified Management Consultant säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik. Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer. CMC är nyckeln till ökad trygghet för kunden samt ökad kvalitet och lönsamhet för managementkonsulten.
I Sverige växer antalet managementkonsulter som är certifierade enligt CMC. Internationellt finns det över 10.000 CMC-certifierade konsulter. Internationellt är det vanligt att CMC-certifieringen används som ett viktigt utvärderingskriterium vid upphandling av managementkonsulter.

Tydlig kravspecifikation
Kraven på kompetens ökar snabbt i arbetslivet. Därmed ökar också behovet av att kunna värdera och bekräfta människors kompetens. Certifiering är ett sätt att höja kvalitén inom vissa områden eller att ersätta "gamla" system för godkännande eller auktorisering. Området ökar i omfattning varje år. En bra och tydlig kravspecifikation är grunden. Vad krävs av personen och hur ska detta bekräftas? Kraven kan till exempel vara formulerade i en nationell eller internationell standard, myndighetsföreskrift eller ett branschdokument.

Fördelar för dig som arbetar som managementkonsult

  • Professionell status som gör att du särskiljer dig på marknaden.
  • Underlättar för kundernas kvalitetskontroller och minskar kostnader.
  • Ökar din självsäkerhet och garanterar att dina erfarenheter och din kompetensnivå ligger på rätt nivå för att ge kunderna ökat värde.
  • Internationellt erkänd certifiering i över 40 länder.
  • Tillgång till internationellt CMC-kontaktnät som underlättar affärer i olika länder.
  • CMC – en internationellt erkänd certifiering 


Syfte
ICMCI har utvecklat en internationell professionell standard för managementkonsulter som finns i femtio länder. Certifieringen är utvecklad enligt en internationell standard (ISO/IEC 17024:2012).  
Branschorganisationen Sveriges Managementkonsulter är accrediterade av ICMCI att genomföra CMC Certifiering i Sverige och vi genomför personcertifiering enligt en metod som är fastställd i internationell standard enligt ISO 17024.

Mer information och introduktion till CMC:

Antagningskrav

1. Du har högskoleutbildning eller motsvarande. Examensbevis och CV inlämnas. Du har minst fem års yrkesverksamhet samt har arbetat minst i tre år som managementkonsult. 

2. Du har under de fem senaste åren haft managementkonsulting som en betydande del av din verksamhet. Detta kan inkludera samråd med kunder, försäljning, förvaltning och/eller stöd av konsultation/träning av konsulter. 

3. Du är yrkesmässigt oberoende visavi dina kunder oavsett om du är extern konsult eller internkonsult. 

4. Du är medlem i Sveriges Managementkonsulter. ICMCI, som utfärdar CMC-certifieringen, är ett råd bestående av managementkonsultinstitut och kan således enbart acceptera kandidater som är medlemar i en sådan institution, i vårt fall SMK. 

Process

Managementkonsulter arbetar utifrån kundens behov av tillfällig ledningskompetens. Med ledning avses sådana befattningshavare som innehar permanent övergripande ledningsansvar – eller befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens ledningssystem. 

CMC Processen består av: 
1. Handledning (frivilligt moment)
Managementkonsulten handleds under två halvdagar inför certifieringen. 

2. Certifieringskrav
Certifiering mot ICMCI:s kompetenskrav omfattar affärs-, teknisk- och personlig kompetens inom yrket. Därav ska kandidaten uppvisa handlingar som visar att han/hon de fem senaste åren verkat en betydande tid som managementkonsult. Det inkluderar yrkesinslag som till exempel managementkonsultationer, försäljning av tjänst, roll som konsultchef och träning/utbildning av kunder. Hit räknas också om kandidaten arbetat med branschfrågor för managementkonsulter eller publicerat bok inom yrket.

3. Antagningsreferens
Vid ansökan ska kandidaten påvisa att han/hon uppfyller antagningskraven genom arbetsgivare alternativt extern kollega. 

4. Certifiering 
Skriftlig och muntlig redovisning som verifierar kandidatens kompetens mot ICMCI's standard. Verifieras genom analys av genomförda uppdrag, simulerade uppdrag samt utvärdering av personlig utvecklingsplan samt  djupintervju kring inlämnat case och uppdrag.

5. Uppdragsreferenser 
Kundbeskrivningar tillika referenser för varje uppdrag ska verifieras i certifieringen.

6. Diplomering
Certifieringsbevis utges med varaktighet i tre år. 

Certifieringsprocessen för CMC är både krävande och stimulerande. Processen har bidragit till min professionella utveckling på ett sätt som överträffat högt ställda förväntningar. Att ständigt utveckla sin kunskap eller "know-how" är ett livsvarigt krav och imperativ som ställs på CMC och därför gav processen rejäl stimulans och utmaning. Men CMC är så mycket mer än certifieringen och processen. Det är också att med stolthet och känsla träda in i ett världsomspännande nätverk med andra professionella konsulter och rådgivare som ger tillgång till ett "know-who" som annars är mycket svårt att bygga upp.
 - Björn H. Lindbäck, CMC Senior Partner & Adviser, XLNS Consulting Group AB