Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2016

Vi vill passa på att tacka alla medlemmar för ett utvecklande 2016 och önska alla ett spännande och utvecklande 2017. Under året har vi haft möjlighet att träffas vid ett antal medlemsmöten för givande diskussioner och föreläsningar.

Stort tack för 2016 och vi ser fram mot ett spännande 2017 tillsammans med alla medlemmar.

Läs hela inlägget »

I dagens organisationer framstår behovet av att leda förändringar som allt tydligare.
Men vad är det egentligen som karaktäriserar förändringsprocesser och förändringsledning?
Vi i branschföreningen Sveriges Managementkonsulters samlade intryck är att anpassningsförmåga och ledarskap är några nyckelfaktorer.
 
En värld i kaos eller extremt högt förändringstempo skapar utmaningar där överlevnadsförmåga är att kunna ställa om och anpassa.

Vi lever i en omvärld som präglas av allt snabbare och kontinuerliga förändringar. Nya förutsättningar och villkor ställer krav på anpassning och utveckling. Att då inte förändra verksamheten innebär i praktiken att gå bakåt, när omvärlden går framåt.
Exemplen är många där omvärldsfaktorer som teknisk utveckling, legala och politiska krav med mer gjort produkter och affärsmodeller obsoleta.

Att vara receptiv för förändringar och att ha förmågan att genomföra dem är en nyckel till framgång och ibland överlevnad för verksamheten.
I syfte att anpassa verksamheten till omvärldens varierande krav och förutsättningar är förändringsarbetet en ständigt pågående process och inte ett tidsbegränsat projekt.
Att systematiskt och strukturerat arbeta med förändringar i organisationen och dess funktioner är en tydlig framgångsfaktor. Systematiken ger kontroll över förändringsprocessen och reproducerbarhet i hur förändringsarbetet ska genomföras (metodik).
 
I dagens ledarskap blir kompetens inom förändringsledning ännu viktigare

Dagens föränderliga miljö med ökade förväntningar hos många intressenter inklusive medarbetare, ställer nya krav på ledarskapet.
Vi ser hur viktigt det är att få med alla berörda i förändringsprocessen för att nå ett eftersträvat resultat.

Kanske är det viktigaste i ett förändringsarbete att förändringen och dess resultat blir bestående, så att inte gamla vanor och rutiner tar över efter en tid.
Oberoende av förändringsmodell och verktyg är denna risk betydande. En återgång till utgångsläget i en förändringsprocess skapar frustration, uteblivna resultat och ytterligare motstånd till kommande förändringar.
Elimineringen av denna risk ställer höga krav på ledarskap och medarbetarskap. 
 
Forskningen visar på tre kritiska förmågor:

  1. Ställ rätt diagnos – förstå situationen och bedöm förutsättningar och farhågor hos berörda medarbetare
  2. Agera flexibelt – anpassa ledarskapet efter omständigheterna
  3. Samarbeta – involvera berörd del av organisationen för att hantera oro, ge dem möjlighet till påverkan i processen och öka medarbetarnas åtagande.      
Läs hela inlägget »

Genom certifiering till Certified Management Consultant säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik.

Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer. CMC är nyckeln till ökad trygghet för kunden samt ökad kvalitet och lönsamt för managementkonsulten.

Mer information om certifieringen hittar du på: http://exmi.se/Utbildningar/Konsultutbildningar/CMC-Certified-Management-Consultant

Höstens kurssdagar är den 30 november samt 18 januari 2017

Certifieringsdatum bokas senare.

Läs hela inlägget »

Delar av styrelsen kommer att finnas på plats i Almedalen unde den kommande veckan. Vill du passa på att disktuera något eller bara träffas för att få mer information om arbetet i Sveriges Managementkonsulter så ta kontakt med vår ordförande Dag Larsson (dag.larsson@ekan.com)  eller vice ordförande Marcus Wideroth (marcus.wideroth@sherpamanagement.se), så hittar vi en tid för en kopp kaffe någonstans i Almedalen.

Vi ser fram mot att träffa nuvarande och blivande medlemmar.

Läs hela inlägget »

Vid årsmötet valdes det in ett antal nya medlemmar i styrelsen och  i etiska rådet och certifieringsrådet. Nu är även hemsidan uppdaterad med denna information på styrelsedidan.

Vi hälsar nya medlemmar i styrelsen och råden hjärtligt välkomna och ser fram mot ett kreativt arbetsår!

Läs hela inlägget »

Den 2:a juni var det dags för årets årsstämma och efterföljande medlemsmöte. Ett stort antal medlemmar samlades hos Almega för att först gå igenom året som gått och sedan blicka framåt mot det kommande året i föreningen och rösta utifrån valberedningens förslag kring styrelse.
Efter årsmötet var det dags för medlemsmöte, denna gång på temat vad branschföreningen ska lägga sitt fokus på framöver och hur omvärlden ser ut och hur behovet hos medlemmar och potentiella medlemmar ser ut.
Lena Wästfelt presenterade den utredning som hon gjort på uppdrag av styrelsen och det följde en kreativ och givande diskussion som pågick ända tills vi måste lämna lokalerna för att vakterna skulle gå hem.

Läs hela inlägget »

Vår vice Ordförande Marcus Wideroth deltog i en paneldebatt kring framtidens affärsmodeller för konsultföretag inom Teknik och Design. Det var branschorganisationen för Sveriges Teknik och Design företag som hade bjudit in till diskussionen i samband med deras medlemsdag. Frågeställningarna handlade bland annat om likheter och olikheter i affärsmodeller för konsulter i olika branscher och vilka utmaningar som finns inom olika branscher. En hel del likheter vad gäller både dagens utmaningar och framtida utmaningar kunde konstateras mellan olika branscher.

Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Du hittar mer info om STD här.
www.std.se

Läs hela inlägget »

Certfied Management Consultant (CMC) säkerställer att du uppfyller specifika kompetenskrav inom professionen. Certifieringen synliggör din kompetens på internationell nivå gentemot marknaden och inom din nuvarande organisation.

Kursstart i april med examination under hösten.

Mer information hittar du på http://www.exmi.se/sv-se/Certifieringar/Konsultcertifiering
 

Läs hela inlägget »

Dear all,
I’m really pleased to send you the first annual report of the revised FEACO survey of European Management Consultancy.  
Being a state of the art report on such a strategic industry in Europe, I kindly ask you to disseminate this issue both to all your Country associated firms and to the business community.
As you know, the annual report is the result of a pilot methodology which is based upon data already collected by national Management Consulting Associations for their yearly surveys, carried out in order to overcome inconsistencies in the overall dataset, outdated definitions and somewhat confusing domains among various countries.
The Central survey team led by Prof. Corrado Cerruti from the University of Rome Tor Vergata, and coordinated by Giovanni Benedetto, Vice Chairman of Confindustria Assoconsult (the Italian MC Association) is now ready to start data gathering for next release and will contact you soon.
I would thank all of you for your cooperation.
With kindest regards.
 
Ezio Lattanzio
FEACO Chairman

Läs hela inlägget »

På vårt första medlemsmöte efter jul diskuterade vi modetrender inom management. 

Elin Larsson, vid Handelshögskolan i Göteborg, har i sin avhandling ”Management Accounting Fashion Setting – Studies on Supply-Side Actors in Sweden” studerat fenomenet kring trender inom ekonomistyrning.
 
Elin presenterade med utgångspunkt i avhandlingen aktuell forskning om produktion och spridning av managementkoncept. Idéer om hur företag ska leda och styra sin verksamhet kommer och går, likt moden inom andra områden i vårt samhälle – kläder, musik, inredning, mat, m.m.
 
Managementmoden är viktiga och värda att tas på allvar eftersom de påverkar hur företag utformar och använder ekonomistyrning, definierar, mäter och belönar prestationer samt porträtterar sig själva gentemot sina intressenter.

Det var en intensiv och mycket givande diskussion mellan alla deltagare och vi vill passa på att tacka Elin för en mycket intressant presentation och diskussion.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se