BRANSCHORGANISATIONENS STADGAR

 § 1 Syfte
Föreningen Sveriges Managementkonsulter (SMK) ska aktivt arbeta för branschens intressen och representera branschens professionella managementkonsultföretag och managementkonsulter. Föreningen ska verka för att professionen ständigt vidareutvecklas och att den fackmässiga kompetensen stärks och utvecklas hos medlemmarna samt att en nationellt erkänd och god etisk standard upprätthålls.

Föreningen ska aktivt samverka med motsvarande internationella branschpartners, bland annat via International Council of Management Consulting Institutes, ICMCI, i syfte att uppnå en mer enhetlig kvalitetsstandard för professionella managementkonsulter.
Detta syftar till att säkerställa en systematisk uppbyggnad av en erkänt hög och pålitlig kvalitetsnivå som omfattar Sveriges samtliga certifierade managementkonsulter.
 
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Managementkonsult
En managementkonsult är en konsult som utifrån en självständig och oberoende roll tillhandahåller råd eller stödinsatser inom organisationsövergripande frågeställningar.  Se närmare definition av verksamhetsområden i § 4.

Ett managementkonsultuppdrag innebär att konsulten arbetar på ägares, styrelsers eller ledningars uppdrag utifrån deras behov av kompetens, huvudsakligen inom sådana uppdrag som har en organisationsövergripande karaktär.

Managementkonsultens roll innebär att bidra till problemlösning och förbättringar utifrån resultatskapande insikter och erfarenheter. Managementkonsulten arbetar inom uppdragsområdet och kombinerar det med sin kunskap om och erfarenhet av hur man hanterar mänskliga processer för att uppnå avsedd effekt i verksamheten.
 
§ 4 Verksamhetsområden
Managementkonsultens roll innebär att utifrån ett helhetsperspektiv hantera strategiska, taktiska och operativa frågor med stöd av utvecklingsprocesser, aktuella och behovsanpassade metoder, verktyg och modeller.

Mottagare av resultatet är personer eller grupper med ett övergripande ledningsansvar. De verksamhetsspecifika råd och stödåtgärder som konsulten presenterar för uppdragsgivaren ska ta hänsyn till rekommendationernas långsiktiga konsekvenser.

En managementkonsult kan utföra uppdrag inom samtliga nedanstående verksamhetsområden samt hantera processer för förankring, förändring och utveckling inom dessa.

·      Målstyrning, strategi och policyutveckling
·      Verksamhets- och affärsutveckling
·      Digitalisering eller utveckling inom närliggande områden samt hur tjänster ska formas för att möta brukarnas behov
·      Ekonomi, finansiering och administration
·      Hållbarhet
·      Omvärlds-, bransch- och marknadsanalyser
·      Chefs- och ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling och strategisk HR
·      Kommunikation, problemlösning och konfliktlösning
·      Organisationsutveckling med förståelse för helheten inom samtliga verksamhetsnivåer
·      Organisationskultur och mångkulturellt chefs- och ledarskap
·      Projekt-, process- och förändringsledning
 
§ 5 Certifiering
Certifiering syftar till att säkerställa en systematisk uppbyggnad av en erkänt hög och pålitlig kvalitetsnivå som omfattar Sveriges samtliga certifierade managementkonsulter. 

Med certifierade managementkonsulter menas de medlemmar som innehar en aktuell certifiering, kallad CMC, Certified Management Consultant alternativt ackreditering av managementkonsultföretag såsom Accredited Consulting Practice (ACP).  
Genom CMC- och ACP-certifiering säkerställs att managementkonsulten respektive managementkonsultföretaget motsvarar en hög internationellt fastställd standard, enligt ICMCI, avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etiska riktlinjer. Certifierade konsulter omcertifieras regelbundet enligt ICMCIs standard.

Endast medlem/-sföretag i SMK kan vara CMC respektive ACP.

Att SMK:s förmåga som certifieringsinstitut överensstämmer med kraven, prövas regelbundet av ICMCI, för att föreningen ska fortsätta att ha rätten att certifiera samtliga managementkonsulter i Sverige.
 
§ 6 Medlemskap
Medlem i föreningen kan vara ett företag eller en enskild person.

Företagsmedlemskap förutsätter en juridisk person med professionell verksamhet inom branschen. Minst en person i företagets ledning ska uppfylla kravet på individuellt medlemskap enligt nedan. Företaget ska vara ett fristående managementkonsultföretag som tillhandahåller kvalificerade och objektiva råd samt handledning till uppdragsgivare. Företaget ska ha ett branschetiskt förhållningssätt enligt föreningens syfte enligt § 1 gentemot uppdragsgivare och sina ägare. Företagsmedlemskap medges endast då managementkonsultföretagets aktiviteter består till mer än 50 % av managementkonsultuppdrag enligt § 4.

Individuellt medlemskap kan medges för fysisk person.  Kompetenskrav som ställs är högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhetsbakgrund. Individuell medlem ska ha ett branschetiskt förhållningssätt enligt föreningens syfte enligt § 1 gentemot uppdragsgivare och sin arbetsgivare. Individuellt medlemskap kan finansieras av medlem eller medlems arbetsgivare. En individuell medlems verksamhet ska också bestå till mer än 50 % av managementkonsultuppdrag enligt § 4. Alla som uppfyller kraven för företags- som individuellt medlemskap ska kunna visa hur de följer SMK:s Etiska riktlinjer och standards, har god ekonomisk ställning, ansvarsförsäkring och nöjda kunder samt verka aktivt för föreningens syfte enligt § 1.
 
§ 7 Särskilda former av medlemskap
Hedersmedlemskap kan ges till individuell medlem som bidragit med synnerligen förtjänstfulla insatser till föreningen genom styrelsens beslut. Hedersmedlemskap kan ges tidsbegränsat eller permanent.

En särskild form av företags- eller individuellt medlemskap för en nystartad verksamhet eller för student som vill utveckla sig inom managementkonsultbranschen kan beslutas av styrelsen.
 
§ 8 Ansökan om inträde i föreningen
Skriftlig ansökan om inträde lämnas till föreningens Styrelse. Styrelseledamot som utsetts av Styrelsen beslutar om inval av ny medlem.

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen och om fastställda avgifter som hänger samman med medlemskapet inte betalas på föreskrivet sätt.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av Styrelsen.
 
§ 9 Medlems rättigheter

Medlem har tillgång till samtliga erbjudanden, standarder, riktlinjer, bestämmelser och mallar som tas fram för medlemmar i föreningen.

Medlem har rätt att delta i föreningens utbildningar, seminarier och andra aktiviteter. Det gäller även allmänna konferenser som anordnas av nationella och internationella organisationer där SMK är medlem.

Medlem har också rätt och uppmuntras att aktivt delta i föreningens olika råd och arbetsutskott.

Föreningens firma och logotyp får och bör användas av såväl företags- som individuell medlem.

Föreningen marknadsför föreningsmedlemskapet genom företagsnamn för företags- och individuell medlem på hemsidan och länkar till de medlemsföretag som har hemsida.
 
§ 10 Medlems skyldigheter
Varje medlem har, i sin professionella verksamhet, skyldighet att följa och hålla sig uppdaterad om föreningens stadgar och de standarder, riktlinjer och bestämmelser som föreningen från tid till annan fastställer. Företagsmedlem har skyldighet att se till att alla managementkonsulter i företaget genomför sina uppdrag i enlighet med föreningens riktlinjer och rekommendationer.

Föreningens logotyp bör visas i medlems presentationsmaterial. Exempel på exponering kan vara på medlemsföretags hemsida, i offert, i medlems e-postsignatur, CV och presentationer.
 
§ 11 Avgifter
Medlem ska erlägga medlemsavgift och serviceavgift. Avgifternas storlek beslutas av föreningsstämman.
Villkor för betalning beslutas av Styrelsen. Avgift ska erläggas i förväg för nästkommande verksamhetsår och faktureras vid kalenderårets början eller så snart inval av ny medlem medgivits.

Medlem är skyldig att ersätta föreningen eller dess serviceorgans kostnader för övriga kollektiva tjänster till medlemmarna, enligt av Styrelsen beslutad fördelningsgrund.

Hedersmedlem erlägger, enligt § 7, inte årliga medlems- och serviceavgift, under den tid hedersmedlemskapet gäller.
Den särskilda form av företags- eller individuellt medlemskap som kan godkännas av Styrelsen för en nystartad verksamhet eller för student som vill utveckla sig inom managementkonsultbranschen, innebär att endast medlemsavgift ska erläggas, under beslutad period.

Deltagande i avgiftsbelagda aktiviteter faktureras särskilt.
 
§ 12 Förvaltning
Föreningsstämma och Styrelse fattar beslut i enlighet med, vid varje tid, gällande stadgar. Verksamheten styrs av Styrelsen. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation. Utöver Styrelsen ska det finnas ett Etiskt råd samt ett Certifieringsråd. Arbetsuppgifterna fördelas mellan Styrelsens medlemmar.

§ 13 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma, tillika årsstämma samt valmöte, hålls en gång per år. Föreningsstämman ska genomföras senast under maj månad, varvid samtliga val för nästkommande verksamhetsperiod ska hållas.

Dagordning för ordinarie föreningsstämma
·       Val av ordförande för stämman
·       Val av sekreterare för stämman
·       Val av 2 justeringsmän som jämte ordförande för stämman ska justera stämmoprotokollet
·       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
·      Fastställande av föredragningslista
·       Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår föredras
·       Revisionsberättelse över föregående räkenskapsår
·       Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen
·      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret
·      Fastställande av medlems- och serviceavgifter
·       Styrelsens framställningar till stämman
·       Medlemmars ärenden till stämman
·       Val av ordförande, vice ordförande samt val av Styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsperiod till nästa ordinarie föreningsstämma
·       Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Etiska rådet
·       Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Certifieringsrådet
·       Val av föreningens representanter till nationella och internationella organisationer som Styrelsen beslutat att föreningen ska agera inom  
·       Val av Revisor/er
·       Fastställande av arvoden till Styrelse och Revisor/er
·       Val av Valberedning

Medlem som önskar få ärende behandlat ska framlägga detta skriftligt till Styrelsen senast 14 dagar före föreningsstämman. Styrelsen ska ta upp sådant ärende på föredragningslistan och till föreningsstämman ge utlåtande över ärendet. Endast ärenden som upptagits i kallelse och föredragningslista kan göras till föremål för föreningsstämmans behandling och beslut.

Kallelse, föredragningslista och Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse ska sändas medlemmarna senast 14 dagar före den dag då föreningsstämman ska hållas, via mejl.

Extra föreningsstämma kan hållas då Styrelse eller Revisorer så påkallar, eller på begäran av minst en fjärdedel av medlemmarna. Kallelse med föredragningslista till extra föreningsstämma ska sändas till medlemmarna senast 14 dagar före aktuell mötesdag, via mejl.
 
§ 14 Rösträtt i föreningsstämma
Föreningsstämman är beslutsför med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på stämman.

Varje företagsmedlem har 5 röster. Varje individuell medlem har en röst. Individuell medlem som är anställd i samma bolag eller anställd i bolag som tillhör samma koncern, inklusive företagsmedlem, äger rätt att tillsammans tillgodoräkna sig högst fem röster vid omröstning. Företagsmedlem kan inte tillgodoräkna sig röst för individuell medlem som är anställd vid medlemsföretaget. Hedersmedlem äger yttranderätt, men deltar inte i beslut.
 
§ 15 Styrelsen väljs av föreningsstämman
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter. Alla dessa ska vara medlemmar och minst 3 av dessa ska ha en aktuell CMC-certifiering. Styrelsens ordinarie ledamöter väljs av föreningsstämma för en tid av 2 år.

Valberedningen eller Styrelsen kan vid behov utse suppleanter i Styrelsen. Dessa kan bidra i styrelsearbetet, men saknar rösträtt i Styrelsens beslut.

Styrelsen sammanträder på uppmaning av ordföranden eller då minst 3 ordinarie ledamöter så kräver. Styrelsen är beslutsför när ordföranden och minst 3 ordinarie ledamöter är närvarande. Vid ordförandens frånvaro, krävs för Styrelsens beslutsförhet vice ordförandens närvaro plus minst 3 ordinarie ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. När det gäller uteslutande av medlem krävs att Styrelsen är enig. Om Styrelsen är oenig hänskjuts beslutet till föreningsstämman. Se även Åtgärder mot medlem § 21.
 
§ 16 Certifieringsrådet
Certifieringsrådet ansvarar för alla typer av certifieringar inom föreningen. Rådet består av 3–6 ledamöter varav minst 3 ska vara medlemmar och ska ha aktuell CMC-certifiering. Sammankallande ledamot väljs av föreningsstämman för en tid av 2 år. Vid omröstning angående certifiering, ifall antalet ledamöter med olika uppfattning är jämnt, har sammankallande ledamot utslagsröst.

Rådets uppgift är att certifiera individuella managementkonsulter och att ackreditera managementföretag enligt SMK:s och de internationellt uppställda branschprofessionella kraven.
 
§ 17 Etiska rådet
Etiska rådet består av 3–6 ledamöter, varav minst 2 ska vara medlemmar och en ska ha aktuell CMC-certifiering. Sammankallande ledamot väljs av föreningsstämman för en tid av 2 år. Både företags- och individuella medlemmar kan vara representerade i Etiska rådet. Rådet är Styrelsens beredningsorgan i etiska ärenden och har dessutom två uppgifter:

·      Att ge föreningens medlemmar och deras kunder service och rådgivning avseende föreningens riktlinjer gällande konsultetik
·      Att ge föreningens medlemmar och deras kunder information, riktlinjer och diskussionsmöjligheter avseende föreningens riktlinjer gällande konsultetik
 
§ 18 Strategiråd
Styrelsen kan utse ett Strategiråd. Strategirådet har en rådgivande funktion till Styrelsen. Genom att involvera medlemsföretagens lednings- eller styrelsepersoner i SMK:s arbete med att utveckla kompetens och kvalitet i branschen, vill SMK påskynda eftersträvad utveckling enligt föreningens syfte. Till Strategiråd kan väljas ägare, styrelseordförande, VD eller deras ställföreträdare i etablerade medlemsföretag.
 
§ 19 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper ska omfatta kalenderår. För granskning av Styrelsens förvaltning och av serviceorganets räkenskaper, utses på föreningsstämma 1–2 revisorer. För föreningens räkenskaper redogör Styrelsen vid årsstämman. Styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning för serviceorganet, ska överlämnas till revisor senast 6 veckor före föreningsstämman.  
 
§ 20 Utträde ur föreningen
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen säga upp sitt medlemskap till Styrelsen, senast 6 månader före medlemsavgiftens årsförfallodag. Medlemskapet förlängs annars automatiskt med ytterligare 12 månader. Medlem, som på grund av bestående förändring i sin verksamhet, inte längre uppfyller de i §§ 3–5 ställda kraven är skyldig att meddela sitt utträde ur föreningen enligt ovan. Utträdande eller utesluten medlem enligt § 21 äger inte rätt att göra anspråk på någon del av föreningens tillgångar eller använda föreningens firma eller logotyp.
 
§ 21 Åtgärder mot medlem
Styrelsen ska, efter beredning av Etiska rådet eller Certifieringsrådet, pröva fråga om varning till eller uteslutning av medlem. Medlem ska alltid ges tillfälle till förklaring och rättelse. När det gäller uteslutande av medlem krävs att Styrelsen är enig. Medlem, individuell, företags- eller hedersmedlem, som av Styrelsen föreslås uteslutas ur föreningen, har rätt att senast en månad efter beslutet, överklaga det till föreningsstämman. Överklagande skickas till Styrelsen, som tar upp det vid nästkommande föreningsstämma. 2/3-dels majoritet krävs för beslut.

Medlem, som trots påminnelse, inte inom tre månader fullföljt sin betalningsskyldighet gentemot föreningen eller dess serviceorgan, kan av Styrelsen omgående uteslutas ur föreningen i enlighet med denna paragraf.
 
§ 22 Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas, med minst 2/3-dels majoritet, vid 2, på varandra följande föreningsstämmor, med minst en månads mellanrum.
 
§ 23 Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens upplösning gäller vad som står i § 22, varav ett möte ska vara en ordinarie föreningsstämma. I samband med beslut om upplösning ska  stämman besluta hur fördelning av föreningens tillgångar och skulder ska genomföras.
 
§ 24 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras enligt lagen (1999:166) om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman som utsetts. Ordföranden i skiljenämndens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
 
Ovan stadgar är antagna vid ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2022-04-28, därefter vid extra föreningsstämma, 2022-06-01.