ETISKA RIKTLINJER


Etiska riktlinjer - uppdatering 2021/2023

Sveriges Managementkonsulter har sedan starten definierat etiska riktlinjer som medlemmarna genom medlemskapet godkänner att man följer. Riktlinjerna arbetas fram av det Etiska rådet och godkänns av SMKs styrelse.

För att använda dig av Sveriges Managementkonsulters etiska riktlinjer krävs att du är medlem i föreningen.

Under 2021 antog SMKs styrelse nya etiska riktlinjer, som därefter har uppdaterats 2023 med smärre justeringar. De tidigare riktlinjerna utgick från ICMCI:s Code of Conduct som även ligger till grund för certifiering av managementkonsulter. Då koden reviderades behövde även våra svenska riktlinjer ses över. Utgångspunkten för revideringen har varit att spegla ICMCI:s Code of Conduct men anpassad till svenska förhållanden. Vi har även tagit inspiration av ICF:s (International  Coach Federation) etiska riktlinjer.
 
SMKs Etiska riktlinjer från 2023 finns tillgängliga nedan (pdf) tillsammans med ICMCI:s Code of Conduct. 

Etiska dilemman och arbetsmodell för implementering av etiska riktlinjer

För att ytterligare stärka det etiska arbetet har det etiska rådet även arbetat fram etiska dilemman och en arbetsmodell för implementering.

Dilemmana är ett antal typfall på etiska frågeställningar som kan användas för att undersöka och skapa lärande kring vad som är ett etiskt förhållningssätt i olika situationer. För varje dilemma beskrivs frågeställningen, en kommentar från det etiska rådet samt frågor som kan beaktas.

Under 2023 har dilemmana uppdaterats. De finns beskrivna till höger på den här sidan.

Som stöd finns även ett förslag på arbetsmodell för implementering av de etiska riktlinjerna i SMK:s medlemsföretag. Tanken är att varje medlemsföretag aktivt ska implementera de reviderade etiska riktlinjerna. Detta kan exempelvis ske genom arbete enligt metoden och användande av de etiska dilemmana. Metoden kan även användas som beskrivning i till exempel offentliga upphandlingar för att styrka etiskt konsultarbete.
 
Arbetsmodellen förbehåller vi föreningens  medlemmar att ta del av. Sänd ett mail till det etiska rådet för att ta del av modellen och för en dialog med rådet om hur den kan bidra till implementering av de etiska riktlinjerna i ditt företag. 
 

Etiska rådet

Sveriges Managementkonsulter har ett etiskt råd som löpande arbetar med olika etiska frågeställningar.
Ta gärna kontakt med rådet om du har frågor som gäller det etiska området i ditt yrkesutövande.

Medlemmar i rådet
Evelina Kambre - Sammankallande
Ekan Management

Eva Ohlsson
Eight AM AB
 

Etiska dilemman

Vi ställs ibland inför olika etiska dilemman. Etiska rådet har formulerat ett antal typfall på dilemman som kan användas för att undersöka och skapa lärande kring vad som är ett etiskt förhållningssätt i olika situationer.

Situationer inför uppdrag

Situationer under uppdrag Personliga relationer

Är du som kund missnöjd med hur föreningens etiska riktlinjer följs?

Är du kund till ett av SMKs medlemsföretag och missnöjd med hur det följer föreningens etiska riktlinjer?

Klagomål och överklagan som gäller hur enskild medlem eller medlemsföretag i Sveriges Managementkonsulter följer föreningens etiska riktlinjer kan inlämnas till SMKs etiska råd.

Framförande av klagomål
Det framgår tydligt på SMKs hemsida vilka etiska riktlinjer som våra medlemmar och medlemsföretag ska följa. 

  1. Är du som kund missnöjd med hur enskild medlem eller medlemsföretag i Sveriges Managementkonsulter agerar utifrån föreningens etiska riktlinjer, bör du så snart som möjligt, vända dig till etiska rådet (mail till Sammankallande Etiska rådet) med en beskrivning av ditt klagomål. 
  2. Du kan även lämna förbättringstips via mailadressen ovan.
  3. Etiska rådet kommer efter mottaget klagomål att föra dialog med berörd medlem/medlemsföretag och så snart som möjligt, senast  inom 1 månad från det att dialog förts med kund och medlem, besvara klagomålet.
  4.  Etiska Rådets hantering av klagomålet kan överklagas till SMKs styrelse (info@samc.se) som tar upp ärendet.
  5. Efter förnyad dialog återkommer styrelsen med svar så snart som möjligt och senast inom 2 månader.

En väl fungerande klagomålshantering ger SMK möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister i de etiska riktlinjerna och/eller hur dessa används. SMK loggar klagomål, överklaganden och svar och sparar dessa i maximalt 3 år.