ETISKA RIKTLINJER

Sveriges Managementkonsulter har sedan starten definierat etiska riktlinjer för sina medlemmar som man genom medlemskapet godkänner att man följer. Riktlinjerna arbetas fram inom det etiska rådet och godkänns av SMKs styrelse.

För att använda dig av Sveriges Managementkonsulters etiska riktlinjer krävs att du är medlem i föreningen.

Under 2021 antog SMKs styrelse ny etiska riktlinjer efter ett förslag från Etiska rådet.  
De tidigare etiska riktlinjerna har utgått från ICMCI:s Code of Conduct (som även ligger till grund för certifiering av managementkonsulter). Då den reviderades för ett par år sedan behövde de svenska riktlinjerna ses över och revideras. Utgångspunkten för revideringen har varit att spegla ICMCI:s Code of Conduct men anpassad för svenska förhållanden. Vi har även tagit inspiration av ICF :s (International  Coach Federation) etiska riktlinjer.
 
För att ytterligare stärka det etiska arbetet finns även ett förslag på en arbetsmodell för implementering av de etiska riktlinjerna i medlemsföretag. Tanken är att varje medlemsföretag aktivt ska implementera de reviderade etiska riktlinjerna. Detta kan t ex ske genom arbete enligt metoden och användande av de etiska dilemmana, som och arbetats fram av det etiska rådet. Metoden kan sedan användas som beskrivning exempelvis i offentliga upphandlingar för att styrka etiskt konsultarbete.
 
De etiska riktlinjerna finns tillgängliga nedan (pdf).  De etiska dilemmana finns beskrivna till höger på den här sidan. Arbetsmodellen förbehåller vi våra medlemmar att ta del av. Sänd ett mail till det etiska rådet för att ta del av den och för en dialog med rådet om hur modellen kan bidra till implementering i ditt företag. 

Etiska rådet

Sveriges Managementkonsulter har ett etiskt råd som löpande arbetar med olika etiska frågeställningar.
Ta gärna kontakt med rådet om du har frågor som gäller det etiska området i ditt yrkesutövande.

Medlemmar i rådet är
Evelina Kambre - Sammankallande
Ekan Management

Eva Ohlsson
Eight AM AB
 

Etiska dilemman

Är du som kund missnöjd med hur föreningens Etiska riktlinjer följs?

Är du kund till ett av SMKs medlemsföretag och missnöjd med hur det följer föreningens etiska riktlinjer?

Klagomål och överklagan som gäller hur enskild medlem eller medlemsföretag i Sveriges Managementkonsulter följer föreningens Etiska riktlinjer kan inlämnas till Etiska rådet.

Framförande av klagomål
Det framgår tydligt på SMKs hemsida vilka etiska riktlinjer som våra medlemmar och medlemsföretag ska följa. 

  1. Är du som kund missnöjd med hur enskild medlem eller medlemsföretag i Sveriges Managementkonsulter agerar utifrån föreningens Etiska riktlinjer, bör du, så snart som möjligt, vända dig till Etiska rådet (mail till Sammankallande Etiska rådet) med en beskrivning av ditt klagomål. 
  2. Du kan även lämna förbättringstips via mailadressen ovan.
  3. Etiska rådet kommer, då det har mottagit klagomålet, att föra dialog med berörd medlem/medlemsföretag, och så snart som möjligt, senast  inom 1 månad från det att dialog förts med kund och medlem, besvara klagomålet.
  4.  Etiska Rådets hantering av klagomålet, kan överklagas till styrelsen (info@samc.se), som tar upp ärendet, så snart som möjligt.
  5. Efter ny dialog återkommer styrelsen med svar, senast inom 2 månader.

En väl fungerande klagomålshantering ger SMK möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister i de Etiska riktlinjerna och/eller hur dessa används. SMK loggar klagomål, överklaganden och svar och sparar i maximalt 3 år.