SMK och upphandlingar av managementkonsulttjänster

Upphandlingar i Sverige omsätter över 800 miljarder varje år. Många managementkonsulter deltar, själva eller som underleverantörer till större managementkonsultföretag, i de över 18 000 upphandlingar som annonseras varje år.

Sveriges Managementkonsulter har här samlat tips och råd och samlat erfarenheter kring upphandling och LOU, med syftet att våra medlemmar får ut det som behövs för att kunna delta i och vinna fler upphandlingar.

Sveriges Managementkonsulters arbete
SMK arrangerar årligen ett - två seminarier om upphandling. Seminarierna formas utifrån våra medlemmars uttryckta önskemål. 
Under 2020-2021 hölls exempelvis seminarier med Upphandlingsmyndigheten, där en av deras upphandlingsjurister bjöds in. 

SMK bevakar regeringens olika lagförslag och har anmält vårt intresse för att vara remissinstans. Som medlemmar i Svenskt Näringsliv, kan vi även få stöd med detta.

Även i Kammarkollegiets arbete med managementkonsultramavtalen, driver SMK våra medlemmars behov och önskemål.

Tips från oss
Upphandlingsmyndigheten
Hos Upphandlingsmyndigheten finns tips om vad du behöver tänka på då ditt företag vill göra affärer med offentlig sektor.
Göra affärer med offentlig sektor | Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har även en anbudsskola. Om ditt företag inte har all efterfrågad kompetens – tänk på att företag får samarbeta i upphandling, under förutsättning att det inte finns konkurrensrättsliga hinder för samarbetet.

Ni kan chatta, ringa eller skriva frågor på Frågeservice | Upphandlingsmyndigheten.

Konkurrensverket
I sitt tillsynsarbete utreder och beslutar Konkurrensverket om hur upphandlande myndigheter följer regelverken för offentlig upphandling. Målet är att ge vägledning och incitament till förändrat beteende på de områden där det behövs. De bidrar också med förtydliganden när upphandlingslagstiftningen inte tydligt anger vilka ramar de upphandlande myndigheterna ska förhålla sig till.

Även Konkurrensverket har regler för upphandling, som kan laddas ner: upphandlingsreglerna--en-introduktion.pdf (konkurrensverket.se)

Upphandling24
På Upphandling24 hittar ni de senaste nyheterna som berör offentlig upphandling. De ordnar utbildningar kopplade till t.ex. LOU och anbudsutvärdering, håller seminarier, lägger upp debattartiklar och beslutsunderlag. De har också ett nyhetsbrev.
 
Regeringen
Här hittar du pågående utredningar gällande bl a Upphandling.
Några exempel på tidigare rättsfall:

  • Länsrätten i Stockholm ansåg i ett avgörande att kravet på referenser stod i strid med proportionalitetsprincipen när det ställda kravet endast omfattade offentliga uppdrag. Detta eftersom länsrätten ansåg att de avsedda produkterna och tjänsterna, som upphandlingen avsåg, inte var specifika för offentlig verksamhet utan även kunde komma ifråga för liknande privata verksamheter (Länsrätten i Stockholms dom i mål nr 22943-09).
  • Det finns ytterligare ett exempel för när referenskrav visst referenskrav ansågs oproportionerligt. Referensuppdraget i det här fallet, som avsåg viss leveranskapacitet, ansågs strida mot proportionalitetsprincipen eftersom det inte gick att visa att det saknades mindre ingripande alternativ för att säkerställa tillräcklig leveranskapacitet. (Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 114-12 och 116-12).

Vad kan vi göra mer?

  • Har ditt företag varit med om en upphandling eller ett avrop som varit tvivelaktigt eller som du har frågor kring?
  • Har ni synpunkter på lagstiftning eller på befintliga ramavtal?
  • Har ni tips om hur vi inom SMK kan samverka mer för att föra dialog eller visa våra kunder på kvaliteten hos managementkonsultbolag som följer våra Etiska riktlinjer?
  • Vill ni diskutera hur vi får fler funktionsupphandlingar?
  • Eller kanske bara dela med er av tips och länkar som kan bidra till effektivare upphandling och avrop?
Skicka gärna in era exempel till oss! Vi finns på info@samc.se.