Etiska dilemman - När konkurrensen kan snedvridas


Frågeställning

Du ska lämna anbud/offert i en upphandling där du vet att lägsta monetära pris kommer att vara avgörande för vem som får uppdraget. Det är ett komplext uppdrag där andra faktorer än lägsta pris också spelar in för att kunna leverera på ett bra sätt. Men uppdraget är intressant och du ser att det nog kan finnas sätt att kompensera för lågt pris under uppdragets gång. Du är därför frestad att offerera ett lågt timpris för att vinna uppdraget. Hur gör du?


Etiska rådets kommentarer

Det är i princip tillåtet att konkurrera med pris så länge du kan uppfylla lagliga skyldigheter och de krav som ställs i underlaget. Det finns dock flera komplicerande faktorer och potentiella avsteg från de etiska riktlinjerna. Sveriges managementkonsulter och våra medlemmar behöver värna förtroendet för branschen och stödja upphandlande organisationers kravställande förmåga. Vi vill undvika snedvridning av konkurrens och prissättning som inte speglar kompetens och verkliga förhållanden.

Managementkonsulters agerande ska vara hållbart och trovärdigt över tid, vilket förutsätter att vi beaktar långsiktighet och inte bara kortsiktiga val och vinster. Du bör därför lämna ett pris som du kan stå för på ett transparent sätt. Du kan även avstå att lämna anbud med hänvisning till prisets betydelse vid utvärdering. Då hjälps vi åt att öka förtroendet för branschen och att upprätthålla rimliga villkor.


Följande frågor kan beaktas

Innan du lämnar in anbud, bör du tänka igenom vilka konsekvenser det kan få om du åtar dig ett lågt prissatt uppdrag: 

  • Om det finns möjlighet, bör du vända dig till uppdragsgivaren för att påverka utvärderingsmodellen, t.ex. genom att ge förslag på kvalitativ utvärdering så att inte enbart lägsta pris är avgörande.
  • Ditt anbud riskerar att förkastas i sin helhet om du inte kan förklara den låga prissättningen på ett tillfredsställande sätt.
  • Kan du stå för ett åtagande där du levererar tjänster på en viss kompetensnivå till ett lågt pris eller finns risk för problem med t.ex. motivation och prioritering eller effektivitet och framdrift i uppdraget? 
  • Om anbudet även innefattar andra resurser, är de också villiga att åta sig att leverera med den kvalitet som förväntas under hela avtalsperioden? 
  • Kan du vara hållbar över tid eller finns risk att du eller andra projektdeltagare frestas att kompensera sig utöver gällande prismodell? Här krävs en hög grad av integritet och transparens mot kund. 
  • Kan du förklara och motivera olika prissättningar för olika kunder? Kan det påverka din trovärdighet och ditt varumärke?