Etiska dilemman - När uppdragsgivaren vill ha hjälp med
upphandling


Frågeställning

Du har under en längre tid fört en dialog med en högre chef. Ni har diskuterat insatser som borde genomföras och du har fört fram flera idéer och förslag till lösningar. Nu ber den potentiella kunden dig att bidra till ett upphandlingsunderlag med det underförstådda syftet att uppdraget ska hamna hos dig.


Etiska rådets kommentar

Det är en vanligt förekommande situation att konsulten i dialog med en uppdragsgivare formulerar såväl problem som lösningar. Att uppdragsgivaren i det läget vill att du, som sett såväl problem som lösningar ska få uppdraget kan då upplevas som en praktiskt lösning och förtroendet för dig som konsult är redan etablerat. I detta fall är du dock ute på djupt vatten om du formulerar ett upphandlingsunderlag och som du sedan också har för avsikt att besvara. Vi menar att detta är gravt oetiskt och att du ska tacka nej till uppdraget att ta fram ett upphandlingsunderlag. Du riskerar även att uteslutas från upphandlingen om du blir ifrågasatt av andra leverantörer.


Följande frågor kan beaktas

  • Uppmana din kund att före upphandlingen höra sig för hos flera leverantörer (Leverantörsdialog) eller efterfråga information från ytterligare leverantörer genom en RFI (Request For Information).
  • Uppmuntra kunden att beskriva sitt problem (istället för din lösning) och be leverantörerna visa på möjliga lösningar för att möta problembeskrivningen. 
  • Uppmana kunden att vara transparent i upphandlingen med information som du har unik tillgång till.
  • Uppmuntra kunden att undersöka olika utvärderingsmetoder för att säkerställa att rätt kvalitet och kompetens för uppdraget erhålls.