Etiska dilemman - När din kontaktpersons kompetens inte räcker till

Frågeställning

Din uppdragsgivare utser en person till din kontaktperson. Hen ska agera projektledare för uppdragsgivarens del i uppdraget.
Ganska snart står det klart att uppdragsgivarens projektledare, din kontaktperson, inte är tillräckligt kompetent eller på annat
sätt är olämplig i sin roll. Det kan handla om beslutsmandat, befogenheter eller förmåga.
Vad gör du?

Etiska rådets kommentar

Förutsättningarna bör preciseras vid planering och överenskommelse av uppdraget. Däri ingår även att klargöra såväl
uppdragsgivarens som konsultens roll. Konsulten bör också definiera resurser och kompetens hos de personer hos
uppdragsgivaren som ingår i projektet.

Om det är uppenbart att kontaktpersonen inte klarar av sitt uppdrag bör du diskutera frågan med uppdragsgivaren för att
förtydliga uppdraget och säkerställa att hen har och har fått rätt förutsättningar från sin chef. Konsulten bör även påtala risken
för negativa konsekvenser i genomförandet av uppdraget.

Om din uppdragsgivare inte vill byta kontaktperson så är vårt råd att du ska föreslå ett tilläggsuppdrag med syftet att stödja
kontaktpersonens kompetensutveckling. Detta uppdrag kan självklart en kollega till dig genomföra.