Etiska dilemman - När din kontaktpersons kompetens inte räcker till

Frågeställning

Din uppdragsgivare utser en person till din kontaktperson. Hen ska agera projektledare för uppdragsgivarens del i uppdraget. Ganska snart står det klart för dig att personen i fråga inte är tillräckligt kompetent eller på annat sätt är olämplig i sin roll. Det kan handla om omdöme eller förmåga. Vad gör du? 


Etiska rådets kommentar

Om kontaktpersonen inte klarar av sitt uppdrag bör du diskutera frågan med uppdragsgivaren för att förtydliga vilka kompetenskrav som föreligger och säkerställa att hen har och har fått rätt förutsättningar för uppdragets genomförande. Du bör påtala risken för negativa konsekvenser i genomförandet av uppdraget. 


Fölljande frågor kan beaktas

  • Har förutsättningarna preciserats vid planering  av uppdraget så att du ser att du har rätt förutsättningar för uppdraget?
  • Om inte behöver du också definiera resurser och kompetens hos de personer hos uppdragsgivaren som ingår i projektet. 
  • Om din uppdragsgivare vill behålla projektledaren i nuvarande roll bör det diskuteras hur en sådan lösning kan bli framgångsrik exempelvis genom olika former av stöd och kompetensutveckling.