Etiska dilemman - När förutsättningarna saknas

Frågeställning

Du och några kollegor är engagerade för att göra en analys av i en organisation. Situationen är mycket turbulent på grund av
ändrade ägarförhållanden. Kunden ändrar och lägger till förutsättningar, inriktning och omfattning för analysen vilket gör att det
är svårt att få ett grepp om uppdraget. Det är också svårt att få tag i rätt personer i organisationen och ni har en känsla av att ni inte
får tillgång till information och material som skulle gagna analysen. Er analys och era rekommendationer kommer sannolikt att
utgöra ett av underlagen till förestående omstruktureringar. VDn utövar påtryckningar för att ni snabbt ska skriva rapporten och
verkar ha en tydlig bild av vilket resultat hen eftersträvar. Ni känner stor oro för kvaliteten på beslutsunderlaget och
konsulttimmarna som ni först kom överens om börjar närma sig sitt slut. Kort sagt, situationen är besvärlig.
Vad gör ni?

Etiska rådets kommentar

Det är centralt att så noggrant som möjligt, innan man åtar sig ett uppdrag, precisera förutsättningarna och förväntningar på
leverans för att kunna agera professionellt i sin konsultroll. Väl preciserade förutsättningar skapar handlingsutrymme. Därför är
det viktigt att ta upp frågan med VD om du upplever att det saknas förutsättningar och resurser för att genomföra uppdraget
enligt vad ni kommit överens om. Du bör visa på att det saknas förutsättningar för att på ett kvalitativt sätt genomföra
uppdraget. I denna dialog bör frågeställningar om förväntan på leverans, förutsättningar för att genomföra uppdraget,
tillgången till relevant information för en oberoende analys samt den tidsmässiga aspekten av att ta fram ett kvalitativt und erl ag
belysas.

I det fall VD:n håller fast vid sin utgångspunkt bör ni överväga att avsäga er uppdraget då förutsättningar saknas.