ALLMÄNNA VILLKOR (2022)

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617(”SMK”).
  
Copyright Sveriges Managementkonsulter 2022. Användning av dessa Allmänna villkor får endast ske om källan anges.  

1.2 
Villkoren gäller för managementkonsultföretag och enskild managementkonsult (”Managementkonsult”) vid försäljning av konsulttjänster till företag eller organisation (”Uppdragsgivare”). Utförande av konsulttjänster benämns nedan som ”Uppdrag”. Managementkonsulter och Uppdragsgivare benämns nedan var för sig som ”Part” och tillsammans som ”Parterna”.  

1.3 Villkoren är bland annat baserade på SMK:s etiska riktlinjer.  

1.4 Syftet med Villkoren är att åstadkomma större trygghet för parterna, då Villkoren reglerar situationer av särskilt intresse vid Uppdrag.  

1.5 Villkoren är tillämpliga vid avtal gällande Uppdrag (”Uppdragsavtal”) och kompletterar eller ersätter dispositiv (ej tvingande) svensk lag genom en uttrycklig hänvisning till Villkoren i Uppdragsavtalet. Villkoren bör även bifogas Uppdragsavtalet som en bilaga. 

1.6 Vid motstridigheter mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Villkoren ska Uppdragsavtalet äga företräde.
 

2. Uppdragsavtal

2.1 Innehåll, omfattning och förutsättningar för Uppdrag ska anges i ett Uppdragsavtal som ska skrivas under av båda parter. Med ”förutsättningar” avses till exempel mål, metoder, involverade Managementkonsulter och underkonsulter, arbetsplan och ersättningsregler.  

2.2 
Om Uppdraget är av stor omfattning eller ska pågå under lång tid, kan Uppdragsavtalet bestå av ett ramavtal för Uppdraget, kompletterat med särskilda avtal för delaktiviteter inom Uppdraget.
 

3. Uppdragets genomförande

3.1 Uppdragsgivaren ska hålla sådant arbetsunderlag och arbetsutrymme tillgängligt, som krävs för Uppdragets genomförande, liksom en kontaktperson med erforderlig kompetens.  
 
3.2 Managementkonsulten ska använda, för ändamålet kvalificerade medarbetare eller andra konsulter och utföra Uppdraget med omsorg och på ett i övrigt professionellt sätt. Managementkonsulten ska vidta skäliga ansträngningar för att uppnå ändamålet med Uppdraget. Såvida annat inte uttryckligen följer av Uppdragsavtalet bär Managementkonsulten inte något ansvar för uppnående av visst resultat inom viss tid.   

3.3 Managementkonsulten får anlita annan konsult, för att helt eller delvis fullgöra Uppdraget.   

3.4 På begäran av Part ska samråd mellan Parterna äga rum, i den omfattning som krävs för Uppdragets genomförande.  

3.5 Om Uppdraget är indelat i etapper ska Managementkonsulten inhämta och skriftligen bekräfta Uppdragsgivarens godkännande, innan en ny etapp påbörjas.  

3.6 Ändring av Uppdraget får endast ske efter särskild skriftlig överenskommelse mellan Parterna.  

3.7 Om inte annat skriftligen avtalats, har Managementkonsulten rätt att i sin marknadsföring eller i andra sammanhang åberopa sin affärsförbindelse med Uppdragsgivaren.  
 

4. Företagshemligheter - Sekretess

4.1 Företagsspecifik information eller information av kommersiell eller annan natur som Part lämnar ut inom ramen för Uppdraget, men som annars är konfidentiell, ska omfattas av sekretess hos den mottagande Parten. Sekretessen ska gälla under obegränsad tid. 
 

5. Uppdragsgivarens rätt till resultatet

5.1 Uppdragsgivaren erhåller rätt att, inom den egna organisationen, nyttja skriftliga eller andra resultat, som levererats inom ramen för Uppdraget. Nyttjanderätten innefattar, med nämnda begränsning, rätten att framställa exemplar av sådana skriftliga resultat samt att, med beaktande av Upphovsrättslagens villkor om ideell rätt, göra ändringar i sådana resultat.
 

6. Managementkonsultens rätt  till resultat

6.1 Managementkonsulten behåller, med undantag för den nyttjanderätt som framgår av punkten 5 ovan, ensamrätten till immaterialrättsligt skyddade eller andra resultat som följer av Uppdraget. Managementkonsulten behåller även alla rättigheter till sin arbetsmetodik och de metoder som ligger till grund för arbetet med Uppdraget. Uppdragsgivarens nyttjanderätt enligt punkten 5 innebär inte att Managementkonsulten frånhänder sig sina rättigheter enligt denna punkt 6. Managementkonsulten behåller vidare samtliga upphovs- och övriga immateriella rättigheter till sådant material som Managementkonsulten utarbetat innan Uppdraget påbörjas och som tillhandahålls av Managementkonsulten inom ramen för Uppdraget. Uppdragsgivaren har inte, oavsett syfte, rätt att framställa exemplar av sådant material, utan Managementkonsultens medgivande. 
 

7. Försening

7.1 Om Uppdraget inte kan levereras eller genomföras inom den tid som anges i Uppdragsavtalet (”Fullgörandedagen”) föreligger ”Försening”.   

7.2 Om någon Part upptäcker förhållande som sannolikt kommer att leda till Försening ska Parten skriftligen underrätta den andra Parten om detta och meddela hur lång Förseningen bedöms vara. 
 

 8. Ersättning vid Försening

8.1 Om Förseningen beror på andra faktorer än de som anges i punkt 15 Befrielsegrunder, äger Part rätt till ekonomisk ersättning från den Part som orsakat Förseningen enligt denna punkt 8. Nyssnämnd ersättning utgör det enda ansvaret och den enda påföljden, till följd av Försening och inget annat ansvar och inga andra påföljder (vare sig enligt svensk eller utländsk lag eller rättsprincip) ska stå Part till hands.  

8.2 Om Förseningen beror på Managementkonsulten, har Uppdragsgivaren rätt till vite med en procent av det Arvodesbelopp, per vecka (räknat per hel vecka) som motsvarar den försenade tjänsten, dock högst tio procent av Arvodet enligt Uppdragsavtalet. När maximalt vite uppnåtts, äger Uppdragsgivaren rätt att, genom skriftligt meddelande till Managementkonsulten, kräva att Managementkonsulten slutför Uppdraget inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än två veckor. Om Managementkonsulten inte slutför arbetet inom angiven frist, får Uppdragsgivaren, genom skriftligt meddelande till Managementkonsulten, säga upp Uppdragsavtalet såvitt avser återstående del av Uppdraget och inget Arvode ska utgå för uppsagd del av Uppdraget. Ingen ytterligare kompensation ska utgå till Uppdragsgivaren vid uppsägning enligt denna punkt.  

8.3 Om inte Managementkonsulten startar Uppdraget vid den tid som anges i Uppdragsavtalet, äger Uppdragsgivaren rätt att säga upp Uppdragsavtalet i sin helhet eller den del därav som försenats. Inget Arvode ska då utgå för uppsagd del av Uppdraget. Ingen kompensation ska utgå till Uppdragsgivaren.  

8.4 Om Förseningen beror på Uppdragsgivaren och uppkommer inom 4 veckor före start för Uppdraget enligt Uppdragsavtalet, ska Uppdragsgivaren ersätta Managementkonsulten för samtliga merkostnader som drabbat Managementkonsulten på grund av Förseningen, inklusive uteblivna Arvodesintäkter avseende den del av Uppdraget som är Försenat. 

8.5 Om Managementkonsulten efter planerad start av Uppdraget inte kan genomföra sitt Uppdrag, på grund av omständigheter som beror på Uppdragsgivaren, och sådant dröjsmål varar 30 eller fler dagar räknat från avtalad planerad start av Uppdraget, ska Managementkonsulten skriftligen uppmana Uppdragsgivaren att vidta åtgärder så att Uppdraget kan återupptas. Om återupptagande inte kunnat ske inom 30 dagar efter sådan uppmaning, äger Managementkonsulten rätt att säga upp Uppdragsavtalet helt eller delvis, samt rätt till ersättning enligt punkt 8.4. 
 

9. Garanti

9.1 Managementkonsulten förbinder sig att på egen bekostnad och utan oskäligt dröjsmål avhjälpa brister i omfattning eller kvalitet vid uppfyllandet av Uppdraget som Managementkonsulten bär ansvar för. Avhjälpande ska endast ske, genom att Managementkonsulten gör om den del av Uppdraget som brister och detta ska ske inom skälig tid. Nyss nämnt avhjälpande utgör det enda ansvaret och den enda påföljden, till följd av brister i uppfyllandet av Uppdraget och inget annat ansvar och inga andra påföljder (vare sig enligt svensk eller utländsk lag eller rättsprincip) ska stå Uppdragsgivaren till hands.  

9.2 Managementkonsulten ansvarar endast för sådana brister vid uppfyllandet av Uppdraget, som påtalats skriftligen av Uppdragsgivaren inom 2 veckor efter Fullgörandedagen, med angivande av bristens art och beräknade omfattning.
 

10. Arvoden och ersättningsformer

10.1 Arvodet till Managementkonsulten för utfört Uppdrag utgörs av i Uppdragsavtalet angivet arvodesbelopp och andra överenskomna ersättningar (”Arvode”).  

10.2 Arvodesformerna är:
a) Fast pris
b) Löpande räkning baserad på upparbetad tid med takpris  
c) Löpande räkning baserad på upparbetad tid
d) Annan överenskommen ersättning   

10.3 Managementkonsulten äger, utöver Arvode, rätt till ersättning för utlägg, resor och logi med faktiska kostnader, samt traktamente. Mervärdesskatt och andra, vid varje tillfälle, gällande skatter och avgifter tillkommer på angivna priser. 
 

11. Fakturering

11.1 Utfört arbete i Uppdrag faktureras enligt mellan Parterna överenskommen betalningsplan. Fakturan ska innehålla: (i) referens till offert, beställning eller Uppdragskontrakt; (ii) Managementkonsultens företagsnamn och namn på referensperson, organisationsnummer, betalningssätt, mervärdesskatteregistrerings nummer och postadress; samt (iv) specifikation av utfört arbete.  

11.2 Om särskild betalningsplan inte överenskommits, äger Managementkonsulten rätt att fakturera minst en gång per månad, avseende under perioden utfört och verifierat arbete.  

11.3 Betalning ska ske inom 20 dagar efter mottagande av fakturan. Vid betalningsförsening utgår dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen.
 

12. Skadeståndsansvar

12.1 Managementkonsulten ansvarar endast för direkt skada som på grund av vårdslöshet eller bristande fackmässighet, orsakats Uppdragsgivaren och då endast med ett maximalt belopp, motsvarande det Arvode som Managementkonsulten faktiskt erhållit i det aktuella Uppdraget. Managementkonsulten ansvarar inte, i något fall, för indirekt skada.  

12.2 Uppdragsgivaren får endast göra gällande ansvar inom fyra veckor från det att den ansvarsgrundande omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts av Uppdragsgivaren. I inget fall får ansvar göras gällande efter det att tre månader förflutit sedan Uppdraget avslutats.
 

13. Försäkringar

13.1 Managementkonsulten ska till dess att Uppdraget genomförts och godkänts av Uppdragsgivaren, vara försäkrad till belopp som täcker Managementkonsultens skadeståndsskyldighet enligt Villkoren.
 

14. Uppsägning

14.1 Endera Parten äger rätt att, utan kompensation till den andra Parten, säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om den andra Parten bryter mot någon väsentlig bestämmelse i Uppdragsavtalet eller enligt dessa villkor och underlåter att vidta rättelse inom 30 dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom.  

14.2 Part har rätt att helt eller delvis säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om (i) den andra Parten har blivit försatt i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller i övrigt hamnat i obestånd, eller (ii) om den andra Parten befinner sig i överhängande risk att hamna i någon av nämnda situationer.  

14.3 Uppdraget upphör att gälla vid Uppdragets slut enligt Uppdragsavtalet eller när Uppdragsavtalet på annan grund upphör att gälla.  

14.4 Managementkonsulten är ej skyldig att utge skadestånd på grund av uppsägning enligt denna punkt 14.
 

15. Befrielsegrunder

15.1 Part är befriad från sina skyldigheter enligt Uppdragsavtalet, om detta förhindras till följd av omständigheter som Part ej skäligen råder över, såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar eller annat av Parten inte vållat förhållande, som väsentligen inverkat på Uppdragsavtalets fullgörande och som inte kunnat förutses eller vars menliga verkan inte kunnat undvikas.  

15.2 Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt, punkt 15, ska utan dröjsmål underrätta den andra Parten om befrielsegrundens uppkomst och beräknade upphörande.  

15.3 Om Uppdragsavtalets fullgörande inom skälig tid, som överenskoms mellan Parterna, omöjliggörs på grund av omständighet nämnd i punkt 15.1, äger endera Parten rätt att genom skriftligt meddelande till den andra Parten, säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan. Ingen kompensation ska utgå från någon Part för sådan uppsägning.
 

16. Meddelandeskyldighet

16.1 Finner någon av Parterna att någon av nedan angivna händelser kommer att inträffa eller sannolikt kommer att inträffa, ska Part utan uppskov skriftligen meddela den andra Parten detta. Händelserna är leveransförsening, ägarbyte i Part, konkurs, betalningsinställelse eller andra omständigheter, som kan försvåra samarbetet. Denna meddelandeskyldighet medför inte ansvarsbefrielse. 
 

17. Överlåtelse av Uppdragsavtalet

17.1 Managementkonsulten äger rätt att överlåta rätten till betalning av Arvode enligt Uppdragsavtalet, till tredje part. I övrigt äger Part inte rätt att, utan den andra Partens skriftliga förhandsgodkännande, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Uppdragsavtalet. 
 

18. Tvist

18.1 Tvist om tolkningen eller tillämpningen av någon del av dessa Villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljedomsförfarande. Kostnaderna för förfarandet delas lika av parterna.
 

Copyright © 2022 Sveriges Managementkonsulter 

Allmänna villkor (2022) för nedladdning