ETISKA RIKTLINJER

Sveriges Managementkonsulter har sedan starten definierat etiska riktlinjer för sina medlemmar som man genom medlemsskapet godkänner att man följer. Riktlinjerna arbetas fram inom det etiska rådet och godkänns av SMKs styrelse.

För att använda dig av Sveriges Managementkonsulters etiska riktlinjer krävs att du är medlem i föreningen.

Under 2021 antog SMKs styrelse ny etiska riktlinjer efter ett förslag från Etiska rådet.  
De tidigare etiska riktlinjerna har utgått från ICMCI:s Code of Conduct (som även ligger till grund för certifiering av managementkonsulter). Då den reviderades för ett par år sedan behövde de svenska riktlinjerna ses över och revideras.
Utgångspunkten för revideringen har varit att spegla ICMCI:s Code of Conduct men anpassad för svenska förhållanden. Vi har även tagit inspiration av ICF :s (Internationell Coach Federation) etiska riktlinjer.
 
För att ytterligare stärka det etiska arbetet finns även ett förslag på en arbetsmodell för implementering av de etiska riktlinjerna i medlemsföretag. Tanken är att varje medlemsföretag aktivt ska implementera de reviderade etiska riktlinjerna. Detta kan t ex ske genom arbete enligt metoden och användande av de etiska dilemmana, som och arbetats fram av det etiska rådet. Metoden kan sedan användas som beskrivning exempelvis i offentliga upphandlingar för att styrka etiskt konsultarbete.
 
De etiska riktlinjerna finns tillgängliga nedan (pdf).  De etiska dilemmana finns beskrivna till höger på den här sidan. Arbetsmodellen förbehåller vi våra medlemmar att ta del av. Sänd ett mail till det etiska rådet för att ta del av den och för en dialog med rådet om hur modellen kan bidra till implementering i ditt företag. 

Etiska rådet

Sveriges Managementkonsulter har ett etiskt råd som löpande arbetar med olika etiska frågeställningar.
Ta gärna kontakt med rådet om du har frågor som gäller det etiska området i ditt yrkesutövande.

Medlemmar i rådet är
Ann Malmsten - Sammankallande
Indea

Evelina Kambre
Ekan Management

Gunnila Masreliez-Steen (adj.)
Kontura International AB

Etiska dilemman