ETISKA RIKTLINJER

Allmänna förutsättningar
Dessa regler ligger till grund för föreningen Sveriges Managementkonsulters policy och 
verksamhet. De är baserade på och i överensstämmelse med de internationella etiska regler som fastställts av ICMCI (International Council of Management Consulting 
Institutes), där Sveriges Managementkonsulter ingår som medlem och nationell representant. 
Varje medlem av Sveriges Managementkonsulter (individ eller företag) har skriftligen förbundit sig att följa de av föreningen antagna etiska reglerna, som grund för sin egen 
verksamhet. Med konsult avses i det följande både enskild konsult och konsultföretag. Ordet uppdragsgivare avser företag eller organisation som mot ersättning erhåller 
managementkonsultens tjänster.

Konfidentialitet
Konsulten betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan 
att göra det. 

Orealistiska förväntningar
Konsulten ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat. 

Arvoden och finansiella intressen
Konsulten ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från 
tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Konsulten ska inte heller försumma att uppge ekonomiska 
intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer. 

Professionellt förhållningssätt
Konsulten ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för 
managementkonsulting som profession inte skadas. Konsulten ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra. Konsulten 
ska inte agera diskriminerande i något avseende, till exempel kön, ålder, etnicitet och religion.

Motstridiga intressen
Konsulten ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke. 

Precisering av förutsättningarna
Konsulten ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig 
om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning och leverabler, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler; likaså att personliga, finansiella eller 
andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda. Om ett managementkonsultföretag har anledning att tro att det överenskomna resultatet inte 
kommer att kunna skapas inom uppsatta avtalsvillkor, bör managementkonsultföretaget, utan dröjsmål, informera kunden om detta och omförhandla avtalet. 

Rekrytering
Konsulten ska avstå ifrån att påverka anställd hos uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan föregående diskussion med uppdragsgivaren. 

Samarbete med andra konsulter 
Konsulten, som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter, ska 
informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande. Konsulten ansvarar också för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för den 
egna verksamheten, t ex dessa etiska regler. 

 

Etiska rådet

Sveriges Managementkonsulter har ett etiskt råd som löpande arbetar med olika etiska frågeställningar.
Ta gärna kontakt med rådet om du har frågor som gäller det etiska området i ditt yrkesutövande.

Medlemmar i rådet är
Gunnar Lindebo, House of Stratvise AB
Ulf Boman, Kairos Future
Evelina Kambre- Öberg, Ekan Management
 

Etiska dilemman

Vi ställs ibland inför olika etiska dilemman. Etiska rådet har arbetet med ett antal typfall på dilemman för att förtydliga hur man bör förhålla sig i olika situatioer.

Etiska riktlinjer för nedladdning