BRANSCHORGANISATIONENS STADGAR

§ 1 Syfte
Föreningen Sveriges Managementkonsulter (SMK) ska aktivt arbeta för branschens intressen och ska representera branschens kvalificerade och seriösa managementkonsultföretag och managementkonsulter. Föreningen skall verka för att professionen ständigt vidareutvecklas och att den fackmässiga kompetensutvecklingen stärks hos medlemmarna samt att en nationellt erkänd och hög yrkesmässig etisk standard upprätthålls inom yrket.

Föreningen skall aktivt samverka med motsvarande internationella branschpartners i syfte att uppnå en mer enhetlig internationell kvalitetsstandard gällande för professionella managementkonsulter. Detta syftar till att säkerställa en systematisk uppbyggnad av en erkänt hög och pålitlig kvalitetsnivå som omfattar Sveriges samtliga certifierade managementkonsulter.

§ 2 Managementkonsult
En managementkonsult respektive ett managementkonsultföretag är en konsult eller ett managementkonsultföretag som utifrån en självständig och oberoende position tillhandahåller råd eller och/eller praktisk assistans inom organisationsövergripande ledningsärenden (definition av verksamhetsområden se § 3).

En managementkonsult arbetar på ägarnas/styrelsens eller ledningens uppdrag utifrån ett behov av tillfällig lednings- eller utvecklingskompetens, huvudsakligen inom sådana ärenden som har en organisationsövergripande problemkaraktär. Managementkonsulten strävar efter ständiga förbättringar utifrån bevisat resultatskapande insikter, erfarenheter och processer för verksamhets- och ledarskapsutveckling.

§ 3 Verksamhetsområden
De verksamhetsspecifika råd som en professionell managementkonsult ger inbegriper alltid en professionell helhetssyn inklusive ett beaktande av rekommendationens konsekvenser för organisationen i sin helhet.
Mottagare av sådana råd är huvudsakligen befattningshavare som har ett permanentövergripande ledningsansvar för en organisation – eller befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens ledningssystem.
Managementkonsulter erbjuder marknaden organisationsansvariga befattningshavare övergripande råd och stödinsatser främst inom organisationers ledning, utveckling, förvaltning och kontroll.
Managementkonsulter verkar utifrån ägarnas (huvudmännens), styrelsens eller ledningens uppdrag främst inom följande verksamhetsområden:

Kärnområden:
Ekonomi, finansiering och administration
Målstyrning, strategi och policyutveckling
Omvärlds-, bransch- och marknadsanalyser
Organisations- och kulturutveckling

Stödområden:
Forskning och Utveckling (FoU)
Human Resource
Informationsteknologi och systemutveckling
Utvecklande av kommunikativa grundstrukturer och strategier
Utvecklande av marknadsföringsmodeller och strategier
Produktionslösningar
Projektstyrningsmodeller

§ 4 Medlemskap
Medlemmar i föreningen kan vara såväl organisationer/bolag som enskilda individer.

Företagsmedlem förutsätts vara ett svenskt konsultföretag med en välrenommerad verksamhet i branschen, som är en juridisk person, där minst en person i företagets ledning uppfyller medlemskravet på individmedlemskap.

Företagsmedlem:
Företaget skall vara ett fristående managementkonsultföretag som tillhandahåller professionellt kvalificerade och objektiva råd till uppdragsgivare. Företaget skall dessutom ha ett branschetiskt tydligt förhållningssätt gentemot både uppdragsgivare och ägare. Företagsmedlemskap accepteras endast då managementkonsultföretaget har mer än 50 % av företagets aktiviteter bestående av managementkonsulting. Detta innebär t ex att arvodesfaktureringen skall ske till sådana uppdragsgivare som ej är organisatoriskt bundna till eller beroende av konsultföretagets ägare.

Individuell medlemsanslutning:
Individuell branschföreningsmedlem (fysisk person) skall vara aktiv inom något eller några av de i § 3 nämnda verksamhetsområdena med en yrkeserfarenhet av minst fem år, varav tre år som managementkonsult. Utbildningskrav är svensk högskola eller motsvarande professionell erfarenhetsbakgrund.

Individuellt medlemskap kan finansieras av arbetsgivare. Individuellt medlemskap kan även vara managementkonsulter verksamma inom exempelvis IT- eller revisionsföretag, där mer än 50 % verksamheten består av annat än renodlad managementkonsulting.

Såväl företags- som individmedlemmar skall ha en dokumenterat sund ekonomi och verka för föreningens syfte enligt §1.

§ 5 Särskilda former av medlemskap
Medlem som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för föreningen kan genom styrelsens beslut utses till hedersmedlem i branschföreningen (SMK). Hedersmedlem kan dock endast fysiska personer bli och de betalar därefter ej årliga medlems- och serviceavgifter.

§ 6 Ansökan om inträde
Skriftlig ansökan om inträde ställs till föreningens styrelse, som självständigt beslutar om inval av ny medlem, efter beredning av föreningens Generalsekreterare om sådan finnes, annars av styrelsemedlem som utses av styrelsen.

§ 7 Medlems rättigheter
Föreningens firma och logotyp får och bör användas av såväl företags- som individmedlemmar. Föreningens logotyp skall alltid vara sekundär i medlemmarnas presentationer. Exempel på sådana exponeringar kan vara: hemsidor, brevpapper och visitkort etc.

Varje fysisk medlem och företagsmedlemmars personal äger rätt att delta i sådana utbildningar och aktiviteter som anordnas av föreningen. Detta gäller även allmänna konferenser som anordnas av internationella organisationer där SMK är medlem.

Individmedlem och företrädare för företagsmedlem har därtill rätt att deltaga i föreningens olika möten.

§ 8 Medlems skyldigheter
Varje medlem har i sin professionella verksamhet att följa föreningens stadgar och de policies och standards som föreningen från tid till annan fastställer. Företagsmedlem förklarar sig positiv till att samtliga av de egna managementkonsulterna genomför sina uppdrag i enlighet med föreningens rekommenderade regler och standards.
Medlem skall ange på sin hemsida att de är medlemmar i föreningen samt att de länkar sin hemsida till föreningens hemsida.

§ 9 Avgifter
Medlem ska erlägga medlemsavgift och serviceavgift. Avgifterna för kommande verksamhetsår fastställs av styrelsen och faktureras vid kalenderårets början samt så snart medlem blivit invald.

Medlem är skyldig att ersätta föreningen eller dess serviceorgans kostnader för kollektiva tjänster till medlemmarna enligt i laga ordning beslutad fördelningsgrund. Deltagande i avgiftsbelagda aktiviteter faktureras särskilt.

§ 10 Förvaltning
Föreningsstämma och styrelse fattar beslut i enlighet med vid varje tid gällande stadgar. Verksamheten styrs av styrelsen. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation. Grundstruktur utöver styrelsen är att det ska finnas ett Etiskt råd samt ett Certifieringsråd. Minst en av Rådets ledamöter skall inneha CMC status. Föreningen kan, om styrelsen finner så lämpligt, ha en generalsekreterare som sköter alla löpande uppgifter på delegation av styrelsen, annars fördelas arbetsuppgifterna mellan styrelsens medlemmar.

§ 11  Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman
Ordinarie föreningsstämma som tillika är årsstämma samt valmöte hålls en gång per år. Föreningsstämman hålls senast under maj månad, varvid samtliga val för nästkommande verksamhetsperiod skall hållas.

Dagordning för ordinarie föreningsstämma:

Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän att jämte ordförande för stämman justera stämmoprotokollet
Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår
Revisionsberättelse över föregående räkenskapsår
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och i förekommande fall Generalsekreteraren
Styrelsens framställningar till stämman
Medlemmars framställningar till stämman
Val av ordförande, vice ordförande samt val av styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsperiod intill nästa ordinarie föreningsstämma
Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Etiska Rådet
Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Certifieringsrådet
Val av föreningsrepresentanter till Svenskt Näringslivs olika organ
Val av revisor
Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Val av valberedning

Medlem som önskar få ärende behandlat skall framlägga detta skriftligt till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. Det åligger styrelsen att ta upp sådant ärende på föredragningslistan och att till föreningsstämman avge utlåtande över ärendet.
Endast ärenden som upptagits i kallelse och föredragningslista får göras till föremål för föreningsstämmans behandling och beslut.
Kallelse och föredragningslista jämte styrelsens förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall tillsändas medlemmarna senast 14 dagar före den dag då föreningsstämman skall hållas.
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna så påkallar eller då minst en fjärdedel av medlemmarna så begär. Kallelse med föredragningslista till extra föreningsstämma skall tillsändas till medlemmarna senast 14 dagar före aktuellt mötesdatum.
Kallelse, föredragningslista och valberedningens förslag och motivation skall sändas ut senast 14 dagar före föreningsstämman.

§ 12 Rösträtt i föreningsstämma
Varje individuell medlem har en röst. Varje företagsmedlem har fem röster.
Individuella medlemmar som är anställda i samma bolag eller anställda i bolag som tillhör samma koncern alternativt nätverksbolag, inklusive företagsmedlem(ar) äger rätt att tillsammans tillgodoräkna sig högst fem röster vid omröstning.

Företagsmedlem kan ej tillgodo räkna vidomröstning, individmedlem som är anställd vid medlemsföretag. Heders- medlem äger yttranderätt men ej rösträtt.

§ 13 Styrelsen väljs av föreningsstämman
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter varav samtliga skall vara medlemmar och minst tre skall inneha CMC status. Ordförande och vice ordförande utses av föreningsstämman.

Styrelsen utser inom eller utom sig föreningens Generalsekreterare i det fall styrelsen finner det lämpligt att sådan ska finnas.
Styrelsen sammanträder på uppmaning av ordföranden eller då minst tre ledamöter så kräver.
Styrelsen är beslutsför när ordföranden och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Vid ordförandens frånvaro, krävs för styrelsens beslutsförhet vice ordförandens närvaro plus minst tre styrelseledamöter.

Vid lika röstetal har ordföranden en utslagsröst. När det gäller uteslutande av medlem erfordras dock att styrelsen är enig, i annat fall hänskjuts beslutet till föreningsstämman (se även § 18).

§ 14 Certifieringsrådet
Certifieringsrådet ansvarar för alla typer av certifieringar. Rådet består av 3-6 ledamöter varav minst två skall vara medlemmar och skall inneha CMC status. Sammankallande ledamot väljs av föreningsstämma för en tid av två år. Rådets uppgift är att certifiera managementkonsulter och ackreditera företag efter SMK:s och av internationellt uppställda branschprofessionella krav.

§ 15 Etiska Rådet 
Etiska Rådet består av 3-6 ledamöter varav minst två skall vara medlemmar och skall inneha CMC status. Sammankallande ledamot väljs av föreningsstämman för en tid av två år.

Både företags- och individmedlemmar kan vara representerade i Etiska Rådet.
Rådet är styrelsens beredningsorgan i etiska ärenden och har dessutom två uppgifter: 1. Ge enskilda medlemmar service och rådgivning i etikärenden. 2. Ge föreningens medlemmar allmän information, riktlinjer och diskussionsmöjligheter etc. avseende föreningens linje inom konsultetik.

§ 16 Räkenskaper och revision
 Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper utses på föreningsstämma en till två revisorer, varav minst en auktoriserad. Styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning skall överlämnas till revisorerna som senast en månad före årsstämman ska avlämna sin revisionsberättelse samt därvid tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och i förekommande fall Generalsekreterare.

§ 17 Utträde ur föreningen 
Medlem, som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen säga upp sitt medlemskap senast sex (6) månader före medlemsavgiftens årsförfallodag. Medlemskapet förlängs annars automatiskt med ytterligare 12 månader.
Medlem vilken på grund av sådan förändring i sin verksamhet, som kan antas bli varaktig, och som inte längre uppfyller de i § 2-4 ställda fordringarna, är skyldig att meddela sitt utträde ur föreningen enligt ovan. Utträdande eller utesluten (enligt § 18) medlem äger inte rätt att göra anspråk på någon del av föreningens tillgångar, ej heller att använda föreningens, firma eller logotyp.

§ 18 Åtgärder mot medlem 
Styrelsen skall efter beredning av Etiska rådet och/eller Certifieringsrådet pröva fråga om varning till eller uteslutning av medlem. Medlem skall dock alltid ges tillfälle till förklaring och rättelse.
Medlem (individuell, företags- eller hedersmedlem) som av styrelsen föreslås uteslutas ur föreningen, har rätt att senast en månad efter beslutet överklaga detsamma gentemot föreningsstämman. Överklagande sänds till styrelsen som tar upp det vid nästkommande föreningsstämma, där två tredjedels majoritet krävs för beslut.
Medlem, som trots påminnelse inte inom tre månader fullföljt sin betalningsskyldighet gentemot föreningen eller dess serviceorgan, kan av styrelsen omgående uteslutas ur föreningen i enlighet med denna paragraf.

§ 19 Ändring av stadgarna
Beslut omändring av dessa stadgar skall fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum.

§ 20 Upplösning av föreningen
 För beslut om föreningens upplösning gäller § 19 varav ett möte skall vara ordinarie föreningsstämma. I samband med beslut om upplösning skall jämväl beslut fattas om fördelning av föreningens tillgångar och skulder.

Ovan stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2012-04-19, därefter vid extra föreningsstämma 2012-06-04.