Etiska dilemman - Ändrade förutsättningar

Frågeställning

Du har engagerats som konsult i ett uppdrag där du under uppdragets gång uppfattar att förutsättningarna för uppdraget har förändrats. Att fortsätta enligt den överenskommelse och plan som finns kommer inte att leda till det önskade resultatet. uppdragsgivaren vill dock absolut fortsätta enligt plan och lyssnar inte till ditt resonemang. Och – du behöver pengarna. Vad gör du?

Etiska rådets kommentarer

Även om du tillsammans med uppdragsgivaren har preciserat förutsättningarna för uppdraget är det viktigt att föra en diskussion kring förändrade förutsättningar. Enligt SMKs etiska förhållningssätt ska man inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar, vilket du gör om du inte påtalar de förändrade förutsättningarna.
Det är viktigt att utveckla ett professionellt förhållningssätt så 
att du vågar och kan ta svåra diskussioner med uppdragsgivaren även om denne har en annan bild. Det kan knappast betraktas som professionellt att utföra ett uppdrag som du bedömer inte kommer att lyckas.

Här följer några aspekter att fundera över:
• Finns det någon annan kompetent och neutral person eller källa som kan styrka eller ifrågasätta din bild?
• Kan du och uppdragsgivaren föra ert resonemang i närvaro av en neutral tredje part för att hitta en lösning?
• Bör du avsäga dig uppdraget?