ALLMÄNA BESTÄMMELSER

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna bestämmelser (”Bestämmelserna”) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617(”SMK”).
  
Copyright Sveriges Managementkonsulter 2011.

Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast om källan anges.  

1.2 Bestämmelserna gäller för managementkonsulters/managementföretags (”Managementkonsulter”) försäljning av konsulttjänster och andra produkter (”Managementkonsulttjänster”) till person, företag eller organisation (”Uppdragsgivare”). Fullgörande av sålda Managementkonsulttjänster benämns nedan som ”Uppdraget”. Managementkonsult och Uppdragsgivare benämns nedan var för sig som ”Part” och tillsammans som ”Parterna”.  

1.3 Bestämmelserna är bl.a. baserade på SMK:s etiska regler.  

1.4 Syftet med Bestämmelserna är att åstadkomma en större trygghet för både Managementkonsulter och Uppdragsgivare, då Bestämmelserna reglerar situationer av särskilt intresse vid Uppdrag.  

1.5 Bestämmelserna är tillämpliga vid avtal gällande Uppdrag (”Uppdragsavtal”) och kompletterar eller ersätter dispositiv (ej tvingande) svensk lag, om en uttrycklig hänvisning till Bestämmelserna sker i ingånget avtal. Bestämmelserna bör vid hänvisning också inkluderas i avtalet som en bilaga men gäller oavsett om inkluderande inte skett. 

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

2. Uppdragsavtal

2.1 Innehåll, omfattning och förutsättningar för Uppdraget ska anges i Uppdragsavtalet vilket ska skrivas under av Managementkonsulten och Uppdragsgivaren. Med ”förutsättningar” avses till exempel mål, metoder, engagerade konsulter och underkonsulter, arbetsplan och ersättningsregler.  

2.2 Om Uppdraget är av stor omfattning eller ska pågå under lång tid kan Uppdragsavtalet bestå av ett ramavtal för Uppdraget kompletterat med särskilda avtal för delaktiviteter inom Uppdraget.

3. Uppdragets genomförande

3.1 Uppdragsgivaren ska hålla sådant arbetsunderlag och arbetsutrymme tillgängligt, som krävs för Uppdragets genomförande, liksom en kontaktman med erforderlig kompetens.  

3.2 Managementkonsulten ska använda för ändamålet kvalificerad personal och utföra Uppdraget med omsorg och på ett i övrigt professionellt sätt. Såvida annat inte uttryckligen följer av Uppdragsavtalet bär Managementkonsulten inte något ansvar för uppnående av visst resultat inom viss tid, varvid dock Managementkonsulten ska vidta skäliga ansträngningar för att uppnå ändamålet med Uppdraget.   

3.3 Managementkonsulten får använda annan för att helt eller delvis fullgöra Uppdraget.   

3.4 På begäran av endera Parten ska samråd mellan Parterna äga rum i den omfattning som krävs för Uppdragets genomförande.  

3.5 Om Uppdraget är indelat i etapper ska Managementkonsulten inhämta och skriftligen bekräfta Uppdragsgivarens etappgodkännande innan en ny etapp påbörjas.  

3.6 Ändring av Uppdraget får endast ske efter särskild skriftlig överenskommelse mellan Parterna.  

3.7 Om inte annat skriftligen avtalats har Managementkonsulten rätt att i sin marknadsföring eller i andra sammanhang åberopa sin affärsförbindelse med Uppdragsgivaren. 

4. Företagshemligheter - Sekretess

4.1 Företagsspecifik information eller annan information av kommersiell eller annan natur som Part lämnar ut inom ramen för Uppdraget, men som annars hålls hemlig av Parten, skall omfattas av sekretess hos den mottagande Parten. Sekretessen skall gälla under obegränsad tid. 

5. Uppdragsgivarens rätt till resultatet

5.1 Uppdragsgivaren erhåller rätt att inom den egna organisationen utnyttja skriftliga eller andra resultat som levererats inom ramen för Uppdraget. Nyttjanderätten innefattar (med nämnda begränsning) rätten att framställa exemplar av sådana skriftliga resultat samt att, med beaktande av upphovsrättslagens bestämmelser om ideell rätt, göra ändringar i sådana resultat.

6. Managementkonsultens rätt

6.1 Managementkonsulten behåller, med undantag för den nyttjanderätt som framgår av punkten 5 ovan, ensamrätten till immaterialrättsligt skyddade eller andra resultat som följer av Uppdraget. Managementkonsulten behåller även alla rättigheter till sin arbetsmetodik och de metoder som ligger till grund för arbetet med Uppdraget, och Uppdragsgivarens nyttjanderätt enligt punkten 5 innebär inte att Managementkonsulten frånhänder sig några sådana rättigheter. Managementkonsulten behåller vidare samtliga upphovsrättigheter och övriga immateriella rättigheter till sådant material som Managementkonsulten skapat innan Uppdraget påbörjades och som tillhandahålls av Managementkonsulten inom ramen för Uppdraget. Uppdragsgivaren har inte, oavsett syfte, rätt att framställa exemplar av sådant material utan Managementkonsultens medgivande. 

7. Försening

7.1 Om Uppdraget inte kan levereras eller genomföras inom den tid som anges i Uppdragsavtalet (”Fullgörandedagen”) föreligger ”Försening”.   

7.2 Om Part upptäcker något förhållande som sannolikt kommer att leda till Försening ska Parten skriftligen underrätta den andra Parten härom och meddela hur lång Förseningen bedöms vara. 

 8. Ersättning vid Försening

8.1 Om Förseningen beror på andra faktorer än de som anges i punkt 15 (Befrielsegrunder), äger Part rätt till ekonomisk ersättning från Parten som orsakat Förseningen enligt denna punkt 8. Nyssnämnd ersättning utgör det enda ansvaret och den enda påföljden till följd av Försening och inget annat ansvar och inga andra påföljder (vare sig enligt svensk eller utländsk lag eller rättsprincip) ska stå Part till hands.  

8.2 Om Förseningen beror på Managementkonsulten äger Uppdragsgivaren rätt till vite med en procent per vecka (räknat per hel vecka) av det Arvodesbelopp som motsvarar den försenade Managementkonsulttjänsten, dock högst tio procent av Arvodet enligt Uppdraget. När maximalt vite uppnåtts äger Uppdragsgivaren rätt att genom skriftligt meddelande till Managementkonsulten kräva att Managementkonsulten slutför Uppdraget inom en sista skälig frist som inte får vara kortare än två veckor. Om Managementkonsulten inte slutför arbetet inom angiven frist får Uppdragsgivaren genom skriftligt meddelande till Managementkonsulten säga upp Uppdragsavtalet såvitt avser återstående del av Uppdraget och inget Arvode ska utgå för uppsagd del av Uppdraget. Ingen kompensation ska utgå till Uppdragsgivaren vid uppsägning enligt denna punkt.  

8.3 Om inte Managementkonsulten startar Uppdraget vid den tid som anges i Uppdragsavtalet äger Uppdragsgivaren rätt att säga upp Uppdragsavtalet i sin helhet eller den del därav som försenats, och inget Arvode ska utgå för uppsagd del av Uppdraget. Ingen kompensation ska utgå till Uppdragsgivaren.  

8.4 Om Förseningen beror på Uppdragsgivaren och uppkommer inom 30 dagar före start för Uppdraget enligt Uppdragsavtalet, ska Uppdragsgivaren ersätta Managementkonsulten (i) för alla merkostnader som drabbat Managementkonsulten pga. Förseningen samt (ii) för uteblivna Arvodesintäkter avseende den del av Uppdraget som är Försenat, till ursprungligen avtalat belopp. 

 8.5 Om Managementkonsulten efter planerad start av Uppdraget inte kan genomföra sitt Uppdrag pga. omständigheter som beror på Uppdragsgivaren och sådant dröjsmål varar 30 eller fler dagar räknat från planerad start av Uppdraget, ska Managementkonsulten skriftligen uppmana Uppdragsgivaren att vidtaga åtgärder så att Uppdraget kan återupptas. Om återupptagande inte kunnat ske inom 30 dagar efter sådan uppmaning äger Managementkonsulten rätt att säga upp Uppdragsavtalet helt eller delvis samt rätt till ersättning enligt punkt 8.4. 

9. Garanti

9.1 Managementkonsulten förbinder sig att på egen bekostnad och utan oskäligt dröjsmål avhjälpa brister i uppfyllandet av Uppdraget som Managementkonsulten bär ansvar för. Avhjälpande ska ske endast på sätt att Managementkonsulten gör om den del av Uppdraget som brister och detta ska ske inom skälig tid. Nyssnämnt avhjälpande utgör det enda ansvaret och den enda påföljden till följd av brister i uppfyllandet av Uppdraget och inget annat ansvar och inga andra påföljder (vare sig enligt svensk eller utländsk lag eller rättsprincip) ska stå Uppdragsgivaren till hands.  

9.2 Managementkonsulten ansvarar endast för sådana brister vid uppfyllandet av Uppdraget som påtalats skriftligen av Uppdragsgivaren inom 15 dagar efter Fullgörandedagen, med angivande av bristens art och beräknade omfattning.

10. Arvoden och ersättningsformer

10.1 Arvodet till Managementkonsulten för utfört Uppdrag utgörs av i Uppdragsavtalet angivet arvodesbelopp och andra överenskomna ersättningar (”Arvode”).  

10.2 Arvodesformerna är:
a) Fast pris
b) Löpande räkning baserad på nedlagd tid  med takpris  
c) Löpande räkning baserad på nedlagd tid
d) Annan överenskommen ersättning   

10.3 Managementkonsulten äger utöver Arvode rätt till ersättning för utlägg, resor och logi med faktiska kostnader, samt traktamente. Mervärdesskatt och andra vid varje tillfälle gällande skatter och avgifter tillkommer på angivna priser. 

11. Fakturering

11.1 Utfört arbete i Uppdrag faktureras enligt mellan Parterna överenskommen betalningsplan. Fakturan ska innehålla: (i) referens till offert; (ii) beställning eller Uppdragskontrakt; (iii) Managementkonsultens företagsnamn och namn på referensperson, organisationsnummer, mervärdesskatteregistrerings nr. och postadress; samt (iv) specifikation av utfört arbete.  

11.2 Om särskild betalningsplan inte överenskommits äger Managementkonsulten rätt att fakturera minst en gång per månad, avseende under perioden utfört och verifierat arbete.  

11.3 Betalning ska ske inom 20 dagar efter mottagande av fakturan. Vid betalningsförsening utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen. 

12. Skadeståndsansvar

12.1 Managementkonsulten ansvarar endast för direkt skada som på grund av vårdslöshet eller bristande fackmässigt orsakats Uppdragsgivaren, och då endast med ett maximalt belopp motsvarande det Arvode som Managementkonsulten faktiskt erhållit enligt det aktuella Uppdraget. Managementkonsulten ansvarar inte i något fall för indirekt skada.  

12.2 Uppdragsgivaren får endast göra gällande ansvar inom fyra veckor från det att den ansvarsgrundande omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts av Uppdragsgivaren, och i inget fall får ansvar göras gällande efter det att tre månader förflutit sedan Uppdraget avslutats.

13. Försäkringar

13.1 Managementkonsulten ska till dess att Uppdraget genomförts och godkänts av Uppdragsgivaren, vara försäkrad till belopp som täcker Managementkonsultens skadeståndsskyldighet enligt Bestämmelserna.

14. Uppsägning

14.1 Endera Parten äger rätt att utan kompensation till den andra Parten säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om den andra Parten bryter mot någon väsentlig bestämmelse i Uppdragsavtalet och underlåter att vidta rättelse inom 30 dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom.  

14.2 Part har rätt att helt eller delvis säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om (i) den andra Parten har blivit försatt i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller i övrigt hamnat i obestånd, eller (ii) om den andra Parten befinner sig i överhängande risk att hamna i någon av nämnda situationer.  

14.3 Uppdraget upphör att gälla vid Uppdragets slut enligt Uppdragsavtalet eller när Uppdragsavtalet på annan grund upphör att gälla.  

14.4 Managementkonsulten är ej skyldig att utge skadestånd på grund av uppsägning enligt denna punkt 14

15. Befrielsegrunder

15.1 Part är befriad från sina skyldigheter enligt Uppdragsavtalet, om detta förhindras till följd av omständigheter som Part ej skäligen råder över, såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar eller annat av Parten icke vållat förhållande, som väsentligen inverkat på Uppdragsavtalets fullgörande och som inte kunnat förutses eller vars menliga verkan inte kunnat undvikas.  

15.2 Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt 15 ska utan dröjsmål underrätta den andra Parten om befrielsegrundens uppkomst och beräknade upphörande.  

15.3 Om Uppdragsavtalets fullgörande inom skälig tid omöjliggörs pga. omständighet nämnd i punkt 15.1 äger endera Parten rätt att genom skriftligt meddelande till den andra Parten säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan. Ingen kompensation ska utgå från någon Part för sådan uppsägning.

16. Meddelandeskyldighet

16.1 Finner någon av Parterna att någon av nedan angivna händelser kommer att inträffa eller sannolikt kommer att inträffa ska Part utan uppskov meddela den andra Parten detta. Händelserna är: leveransförsening, ägarbyte i Part, konkurs, betalningsinställelse eller andra omständigheter som kan försvåra samarbetet. Denna meddelandeskyldighet medför ej ansvarsbefrielse. 

17. Överlåtelse av Uppdragsavtalet

17.1 Managementkonsulten äger rätt att överlåta rätten till betalning av Arvode enligt Uppdragsavtalet, till tredje part. I övrigt äger Part inte rätt att utan den andra Partens skriftliga förhandsgodkännande, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Uppdragsavtalet. 

18. Tvist

18.1 Tvist om tolkningen eller tillämpningen av någon del av detta Uppdragsavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljedomsförfarande. Kostnaderna för förfarandet delas lika av parterna.

Copyright Sveriges Managementkonsulter 2015. Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast om källan anges. 

Allmänna bestämmelser för nedladdning